Back to All Events

Årsmöte Byasportföreningen

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter
10. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år
11. Val av övriga styrelseledamöter på en tid av 2 år samt suppleanter för en tid av 1 år
12. Val av två revisorer på en tid av 1 år
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
14. Övriga frågor

 

Info se hemsidan