Back to All Events

Sörfors IT Ekonomisk förenings ordinarie föreningsstämma.

Härmed kallas samtliga medlemmar till Sörfors IT Ekonomisk förenings ordinarie föreningsstämma.

 

Tid: tisdag 2019-02-25 kl. 19:00        

Plats: Gammgården

 

Dagordning:

 

1.     Mötets öppnande 

2.     Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 

3.     Godkännande av röstlängden 

4.     Val av två justeringsmän 

5.     Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

6.     Anmälan av övriga frågor 

7.     Fastställande av dagordningen 

8.     Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen 

9.     Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen 

10.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

11.  Inkomna motioner 

12.  Förslag från styrelsen och verksamhetsplan för 2019

13.  Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 

14.  Budget för år 2019

15.  Beslut om årsavgift för 2019

16.  Beslut om övriga avgifter 2019

17.  Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 

18.  Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

19.  Val av valberedning 

20.  Information från styrelsen 

21.  Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar 

22.  Övriga frågor

23.  Mötets avslutande


Earlier Event: February 24
Gudstjänst på Betel
Later Event: March 13
Sopplunch