Back to All Events

Sörfors IT Ordinarie Föreningsstämma

Sörfors IT Ekonomisk förenings ordinarie föreningsstämma.

Plats: Gammgården

 

 Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Anmälan av övriga frågor
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande balansräkningen och resultaträkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 11. Inkomna motioner
 12. Förslag från styrelsen och verksamhetsplan för 2015
 13. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 14. Budget för år 2015
 15. Beslut om årsavgift för 2015
 16. Beslut om övriga avgifter 2015
 17. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 18. Val av två revisorer och en revisorsuppleant
 19. Val av valberedning
 20. Information från styrelsen
 21. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar
 22. Information och intresseförfrågan angående leverans av kabel TV från Umenet
 23. Övriga frågor
 24. Mötets avslutande

 

Earlier Event: March 1
Skidskytte
Later Event: March 11
Sopplunch